• Bemyndigande

  Empowering

  Ditt digitala försvar

  Your Digital Defense

  Omfattande IT-juridisk support

  Comprehensive IT-Legal Support

  Vi stöder dig med IT-juridiska frågor digitalt och fysiskt.
  Dessutom har du tillgång till våra samarbetspartners som kan hjälpa
  dig med IT-säkerhet.

  We support you with IT-legal issues digitally and physically.
  In addition, you will have access to our partners who
  can assist with IT security.

 • Kvalitetsstyrda lösningar

  Quality-Driven Solutions

  Lägg till värde för kunder

  Adding Value to Clients

  Allt vi levererar är noggrant utformat för att förbättra ditt
  öretags framgång, se till att varje resultat är en värdefull tillgång för
  din tillväxt och välstånd.

  Everything we deliver is meticulously crafted to enhance your
  business's success, ensuring each outcome is a valuable asset for your
  growth and prosperity.

 • Ett serviceinriktat tillvägagångssätt

  Service-Minded Approach

  Anpassad till dina behov

  Responsive to Your Needs

  Vår kundcentrerade inriktning driver oss att agera snabbt på dina krav,
  ge oöverträffat stöd och uppmärksamhet för att möta dina förväntningar
  med största engagemang.

  Our client-centric focus drives us to act swiftly on your requirements,
  providing unparalleled support and attention to meet your expectations
  with utmost dedication.

 • slider-image

  Förenad teamanda

  Unified Team Spirit

  Omfamna samarbete

  Embracing Collaboration

  Vi främjar en harmonisk arbetsmiljö som värdesätter allas insatser,
  främja aktivt lyssnande, kontinuerligt lärande och konstruktiv
  återkoppling för kollektiv tillväxt.

  We foster a harmonious work environment that values everyone's input,
  promoting active listening, continuous learning, and constructive
  feedback for collective growth.

 • Öppen kommunikation

  Open Communication

  Ett kundcentrerat partnerskap.

  A Client-Centric Partnership .

  Vi tror starkt på öppen och frekvent kommunikation,
  hålla nära kontakt med våra kunder under hela processen för att
  förstå deras unika behov och uppnå ömsesidiga mål.

  We strongly believe in transparent and frequent communication,
  staying closely connected with our clients throughout the process to
  understand their unique needs and achieve mutual goals.

Om oss

About us

På IntelLaw,

At IntelLaw,

Vårt uppdrag är att hjälpa företag att nå sina mål genom att tillhandahålla specialiserad expertis inom IT-lagstiftning. I dagens digitala tidsålder har bearbetning, skydd och kontroll av informationstillgångar blivit avgörande uppgifter för både företag och myndigheter.

Our mission is to help businesses achieve their goals by providing specialized expertise in IT law. In today's digital age, processing, protecting, and controlling information assets have become crucial tasks for companies and authorities alike.

Med ett team av juridiska experter som har omfattande erfarenhet inom olika branscher, allt från innovatörer till stora och små företag, är IntelLaw dedikerad till att vägleda våra kunder genom den komplexa labyrinten av tekniska juridiska utmaningar med lätthet. Vi anser att en solid rättslig grund är avgörande för att ett företags uppdrag ska kunna genomföras framgångsrikt, och vi samarbetar nära med våra kunder för att säkerställa att de får det stöd som krävs.

With a team of legal experts boasting extensive experience across various industries, ranging from innovators to big and small enterprises, IntelLaw is dedicated to guiding our clients through the complex maze of technical legal challenges with ease. We believe that a solid legal foundation is essential for executing a company's mission successfully, and we work closely with our clients to ensure they have the necessary support.

Vårt huvudkontor i Malmö har redan gjort en betydande inverkan genom att tillhandahålla toppklassig juridisk rådgivning till många organisationer, både stora och små, samt innovativa företag och kommuner. Vår uppskattade kundkrets omfattar organisationer som Postnord Strålfors och svenska kommunala myndigheter.

Headquartered in Malmo, our firm has already made a significant impact by providing top-notch legal advice to numerous organizations, both large and small, as well as innovative companies and municipalities. Our esteemed clientele includes organisations like Postnord Strålfors and Swedish municipal governments.

På IntelLaw förstår vi att det digitala landskapet kan vara komplicerat och skrämmande, särskilt när det gäller juridiska frågor. Därför står vi bredvid våra kunder och ger dem det stöd de behöver för att navigera i IT-lagstiftningens komplexitet med förtroende. Oavsett om det är digitalt eller fysiskt stöd för IT-rättsliga frågor, eller tillgång till vårt nätverk av partners som specialiserat sig på IT-säkerhet, är vi här för att se till att våra kunders informationstillgångar skyddas och deras affärsintressen skyddas.

At IntelLaw, we understand that the digital landscape can be intricate and daunting, especially when it comes to legal matters. That's why we stand by our clients, providing them with the support they need to navigate the complexities of IT law confidently. Whether it's digital or physical support for IT-legal issues, or accessing our network of partners specialized in IT security, we are here to ensure our clients' information assets are safeguarded and their business interests protected.

About-Us

Låt oss hjälpa dig

Let us help you

Våra tjänster

Our Services

"Omfamna en ljus framtid med IntelLaw som din betrodda partner! Låt oss gå samman för att bygga en säker och lagligt överensstämmande morgon för ditt företag. Tillsammans triumferar vi över det digitala landskapet och frigör din organisations fulla potential!

"Embrace a Bright Future with IntelLaw as Your Trusted Partner! Let's Join Forces to Build a Secure and Legally Compliant Tomorrow for Your Business. Together, We'll Triumph Over the Digital Landscape and Unleash the Full Potential of Your Organization!"

image

Din väg till välgrundade beslut

Your Path to Informed Decisions

Juridisk rådgivning

Legal Advice

Vi är dina betrodda guider, som ger expert juridisk rådgivning och stöd på viktiga områden för både den offentliga och den privata sektorn:

We are your trusted guides, providing expert legal advice and support in essential areas for both the public and private sectors:

 • Dataskydd
 • Data Protection
 • Informationssäkerhet
 • Information Security
 • Artificiell intelligens och blockkedja
 • Artificial Intelligence & Blockchain
 • Inköp och förvärv av IT-tjänster
 • Procurement and Acquisition of IT Services
 • IT- sourcingavtal
 • IT Sourcing Agreements
 • Immateriella rättigheter
 • Intellectual Property
 • Elektronisk identifiering och elektroniska signaturer
 • Electronic Identification and Electronic Signatures
 • Lagen om allmänhetens tillgång till information och sekretess
 • Public Access to Information and Secrecy Act

Lita på IntelLaw som din partner för att navigera i det digitala landskapet med förtroende.

Trust IntelLaw as your partner in navigating the digital landscape with confidence.

image

Skydda dina uppgifter

Safeguarding Your Data

Dataskyddsombuds Paket

Data Protection Officer Package

På IntelLaw fungerar vi som din betrodda dataskyddsombud och erbjuder ett skräddarsytt abonnemang för att möta dina affärsbehov. Vårt omfattande paket omfattar:

At IntelLaw, we serve as your trusted data protection officer, offering a tailored subscription to meet your business needs. Our comprehensive package includes:

 • Expertrådgivning
 • Expert Legal Advice
 • Övervakning av efterlevnad
 • Compliance Monitoring
 • Översyn av konsekvensbedömningar avseende dataskydd
 • Data Protection Impact Assessments Review
 • Stöd för incidenter
 • Incident Support
 • Översyn av dataskyddsavtal
 • Data Protection Agreements Review
 • Skräddarsydd träning.
 • Tailored Training.
 • Responsiv kontaktpunkt
 • Responsive Contact Point
 • Samarbetsförbindelser med tillsynsmyndigheter
 • Cooperative Liaison with Supervisory Authorities

image

Ditt sköld i en digital värld

Your Shield in a Digital World

AI och dataskyddspaket

AI and Data Protection Package

På IntelLaw presenterar vi en omfattande paketlösning som är utformad för att ge expertstöd i AI-reglering och dataskyddsöverensstämmelse. Detta abonnemangsbaserade paket är skräddarsytt för att passa dina specifika affärsbehov och ser till att du håller dig i framkant i det dynamiska landskapet för artificiell intelligens och dataskydd.

At IntelLaw, we present a comprehensive package solution designed to provide expert support in AI regulation and data protection compliance. Tailored to suit your specific business requirements, this subscription-based package ensures you stay ahead in the dynamic landscape of artificial intelligence and data protection.

För oöverträffat skydd och vägledning, kontakta IntelLaw idag. Säkerställ din digitala framtid med förtroende.

For unparalleled protection and guidance, reach out to IntelLaw today. Secure your digital future with confidence.

Stödja kunderna med omfattande tjänster

Empowering Customers with Comprehensive Services

På IntelLaw erbjuder vi en rad tjänster som är skräddarsydda för att möta dina unika behov. Från sömlös implementering av elektroniska signaturer till expertvägledning om dataskydd, informationssäkerhet, AI och mer, vi har dig täckt.

At IntelLaw, we offer a range of services tailored to meet your unique needs. From seamless implementation of electronic signatures to expert guidance on data protection, information security, AI, and beyond, we've got you covered.

Dessutom förstår vi vikten av snabb och effektiv hjälp när det gäller digital efterlevnad. Det är därför vi också tar över tillfälliga roller inom dataskydd, vilket säkerställer att din verksamhet förblir överensstämmande och säker. Lita på IntelLaw som din partner för att navigera i det digitala landskapet med förtroende.

Moreover, we understand the importance of prompt and efficient assistance in digital compliance. That's why we also take on interim roles in data protection, ensuring your business stays compliant and secure. Trust IntelLaw as your partner in navigating the digital landscape with confidence.

Hur man kontaktar oss

How to reach us

Låt oss komma i beröring

Let’s Get in Touch

Oavsett om du behöver expertvägledning i dataskydd, AI-förordningar, informationssäkerhet eller andra IT-rättsliga frågor, är IntelLaw här för att stödja dig. Vårt dedikerade team av yrkesverksamma är engagerade i att hjälpa ditt företag att nå sina mål och förbli efterlevnad i dagens ständigt föränderliga digitala landskap.
Whether you require expert guidance in data protection, AI regulations, information security, or any other IT law matters, IntelLaw is here to support you. Our dedicated team of professionals is committed to helping your business achieve its goals and stay compliant in today's ever-evolving digital landscape.

Vår e-postadress

Our Email

Huvud E-post : Info@intellaw.com Jobb E- post : jobs@intellaw.com

Main Email : Info@intellaw.com Careers : jobs@intellaw.com

Our use of Cookies

We use essential cookies to ensure that our website functions properly. These cookies are vital, as they provide core features such as security, network management, and accessibility. You have the option to disable these cookies by adjusting your browser settings, but please note that doing so may impact the performance and functionality of our website.

By clicking “Accept”, you consent to the storage of cookies on your device to improve site navigation. View Privacy Policy